Transmeri-konsernin
rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) §10 ja §24

1. Rekisterinpitäjä
Oy Transmeri Ab
(y-tunnus 2565893-3)
PL 50 02631 Espoo,
puh. (09) 476 50 200

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Merju Metsälinna
Osoite: Oy Transmeri Ab, PL 50, 02631 Espoo
Sähköposti: merju.metsalinna@transmeri.fi

3. Rekisterin nimi
Ibero.fi -sivuston rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Oy Transmeri Ab:n yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Oy Transmeri Ab voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia henkilötietolain mukaisesti tai sähköistä suoramarkkinointia (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä) mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
• Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi
• Yhteystiedot: sähköpostiosoite ja postiosoite
• Mahdollinen puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, kun hän ottaa yhteyttä Iberoon / Transmeriin Ibero.fi -sivuston kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan tarpeen mukaan Transmerin kuluttajapalvelusta vastaavalle yhteistyökumppanille, Scandinavian Telecenter Oy:lle, rekisteröidyn yhteydenottoa koskevan asian käsittelemiseksi.
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa joka on suojattu palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi kirjallisesti allekirjoitettuna.